mybutton
Zaštita na radu, zaštitna oprema | Dom-Tex HTZ oprema

Soboslikari i ličioci, zaštita zdravlja na radu

"Upute za sigurnost na radu"

Soboslikari i ličioci izlažu se velikom riziku od smrtonosnih para. Zaštita zdravlja na radu je obvezna kako bi se spriječile ozljede i profesionalne bolesti. U malim prostorima koristi se osobna zaštitna oprema za disanje (respirator ili zaštitna maska). Kemikalije prodiru kroz kožu, tako da se mora nositi zaštitna radna odjeća i zaštitne rukavice. Kemijska sredstva prodiru i kroz oči. Obavezno koristite zaštitne naočale. Neoprezni ličioci, koji ne paze na sigurnost i kako se sprovodi zaštita zdravlja na radu, mogli bi se onesvijestiti ili otrovati parama boje i razrjeđivača. Velika opasnost od ozljeda na radu prijeti im od pada sa skele, ako za rad na visini ne koriste propisanu opremu, ili ako neoprezno koriste ljestve.

Zaštita zdravlja na radu - Soboslikari i ličioci Soboslikari, ličioci - osnovni izvori opasnosti pri radu su:
-Trovanje prilikom pripreme gotove boje u suhom stanju ili udisanju prašine otrovnih boja pri skidanju starih naslaga.
-Udisanje otrovnih para razrjeđivača boja prilikom nanošenja i sušenja boja.
-Odmašćivanje kože ruku pri uporabi otapala.
-Gušenje otrovnim plinovima pri radu u zatvorenim prostorijama.
-Opekline i upale kože pri uporabi živog vapna za krečenje.
-Opekline kože kiselinama za čišćenje hrđe i naslaga stare boje.
-Prskanje boja u oči i lice.
-Požar i eksplozija zapaljivih boja i para.
-Ozljede ručnim i prijenosnim mehaniziranim alatom.
-Opekline na plamenicima pri skidanju naslaga stare boje.
-Padovi s visine (ljestve, skele i podesti, otvori u konstrukcijama).
-Udar električne struje.

Pri korištenju gotovih boja, ličioci i soboslikari trebaju se strogo držati uputa proizvođača.
-Za zaštitu dišnih organa, pri čišćenju hrđe i stare boje, treba koristiti respirator s filtrom oznake "F' (za zaštitu od olova i njegovih spojeva).
-Radi zaštite kože pri skidanju naslaga boje kemijskim putom treba nositi zaštitne rukavice.
-Ako se radi u malim zatvorenim prostorijama, radi zaštite na radu od isparavanja razrjeđivača treba nositi zaštitnu masku sa odgovarajućim cjedilom.
-Pri korištenju živog vapna (za krečenje) treba koristiti respirator, zaštitne naočale i gumene rukavice.
-Poslije rada s vapnom ili gipsom ruke treba dobro oprati i namazati zaštitnom kremom za ruke.
-Tijekom svih radova pri kojima postoji opasnost prskanja boje ili čestica sredstava za zaglađivanje zidova treba nositi zaštitne naočale ili štitnike za oči i lice.
-Radnu odjeću natopljenu razrjeđivačem treba odmah skinuti i zamijeniti čistom, a kožu oprati vodom i sapunom.
-Radnike koji udahnu veću količinu para razrjeđivača treba odmah izvesti na svjež zrak i pružiti prvu pomoć, te pozvati liječnika.
-U prostorijama u kojima se radi s razrjeđivačima mora se isključiti svaka mogućnost paljenja (otvoreni plamen, užarena tijela, iskra i si.).
-Ako se prolije razrjeđivač, treba ga odmah posuti pijeskom ili zemljom i maknuti. Ostatke laka treba čuvati u zatvorenim posudama, a namočene krpe baciti.
-Ventili boca s kisikom ne smiju se dirati masnim rukama. Ako se za rad koriste acetilenski razvijači u prostorijama ne smiju biti izvori paljenja.
-Ako pri radu s bocama punjenim butanom-propanom bukne požar, boce treba hladiti vodom i zatvoriti dovod plina.
-U prostorijama u kojima se radi s lakozapaljivim materijalima trebaju se postaviti aparati za gašenje prahom ili pjenom.
-Sav alat za soboslikarske i ličilačke radove treba uvijek biti ispravan.
-Lopatice s izlomljenim ili savijenim dijelovima treba baciti.
-Let-lampu treba prije korištenja pregledati i ispitati.
-Let-lampa se ne smije paliti u zatvorenim prostorijama, niti puniti dok je vruća ili još gori.
-Ako se prskalica mora pumpati, ne smije se prepumpavati preko dopuštenog pritiska, jer može eksplodirati.
-Ličioci - podloga na kojoj se koriste ljestve mora biti ravna i čvrsta te osigurana od klizanja.
-Za rad treba upotrebljavati ispravne ljestve koje imaju spojno uže, okov na mjestu spajanja krakova te papuče kojima se sprječava klizanje.
-Soboslikari dvokrake ljestve ne smiju se koristiti kao jednokrake.
-Dvokrakim ljestvama ne smije se "hodati".
-Prilikom premještaja treba sići s ljestava.
-Jednokrake ljestve moraju se postaviti pod nagibom od 75°, a moraju nadvisiti etažu na koju vode za najmanje 75 cm.
-Ako se obavlja rad na visini 1 m većoj od tla, za zaštitu od pada moraju se koristiti zaštitne ograde, prihvatne skele ili mreže. Ako to nije moguće, ličioci i soboslikari obvezno moraju upotrijebiti zaštitni pojas - makar i za kratkotrajne poslove.
-Svi kablovi za napajanje električnih alata moraju biti neoštećeni. Moraju biti izvan dohvata ruke, a ako su na podu moraju biti zaštićeni odgovarajućim pokrovom. Pri radu blizu golih zračnih vodova, električnu struju treba isključiti ili vodove prekriti, obložiti - osigurati od dodira.

Tokom izvođenja soboslikarskih i ličilačkih radova, pojavljuju se različite opasnosti za radnikovo zdravlje ili ozljede na radu. Opasnosti od isparavanja otrovnih tvari, od udisanja prašine, opasnosti od zapaljivih tvari, od rada na visini, mehaničke opasnosti itd. Zbog toga se soboslikari i ličioci trebaju strogo pridržavati svih uputa koje propisuje zaštita na radu - zaštita zdravlja na radu, odgovarajućih radnih postupaka i koristiti osobna zaštitna sredstva. Za pomoć pri oštećenju kože, očiju ili dišnih organa odmah se obratite liječniku.

Ispis stranice

Zaštita na radu

Novosti - Arhiva

28 travanj – Svjetski dan zaštite na radu

Od 2003. godine Međunarodna organizacija rada (ILO – International Labour Organization) obilježava ...

 
 
Facebook Twitter
 
Prijavite se na naš Newsletter! Prvi doznajte što nudi
AKCIJSKA PRODAJA.
 
 
Saznajte novosti. Upišite Vašu mail adresu na 
Newsletter listu.
 
 
Validate GEO-TAGs
 
  

Zaštita na radu - Delta Plus

Zaštitna oprema - Venitex rukavice Radna odjeća - PanoplyRadne cipele - Tiger Steel
Osobna zaštitna oprema zaštite na radu
 
Zaštita zdravlja - Sigurnost na radu
 
HTZ oprema zaštite na radu